Vedtægter for Dansk Selskab for Statskundskab


Som vedtaget på generalforsamlingen den 7. november 1960 med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 15. april 1972, den 23. oktober 2001, den 28. oktober 2005, og den 23. oktober 2020.


§ 1.
Selskabets navn er ‘Dansk Selskab for Statskundskab’. Selskabet kan internationalt anvende navnet ’Danish Political Science Association’.


§ 2.
Selskabets formål er at danne samlingspunkt for studiet af politik i Danmark, at formidle forsknings- og undervisningsmæssige erfaringer og informationer til medlemmerne og at varetage forbindelser med beslægtede organisationer.


§ 3.
Som A-medlemmer kan optages undervisnings- og forskningsinstitutioner med tilknytning til studiet af statskundskab.

Stk. 2.
Selskabet optager også B-medlemmer såsom private og offentlige organisationer, virksomheder og tænketanke, der beskæftiger sig med politologisk analyse med relevans for studiet af statskundskab. Som medlemmer kan også optages enkeltpersoner uden ansættelsesmæssig tilknytning til institutioner, som er A- eller B-medlemmer. 

Stk. 3.

Selskabets bestyrelse sammensættes af ansatte for A-medlemsinstitutioner.

§ 4.
Medlemsinstitutionerne optaget som A-medlemmer betaler et kontingent, der med mindre andet er bestemt er ens for alle, uanset antallet af videnskabelige medarbejdere, og hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.
Generalforsamlingen fastsætter ligeledes kontingentet for B-medlemmer og enkeltmedlemmer. Dog betaler studerende et kontingent, der højst kan andrage halvdelen af det ordinære kontingent for enkeltmedlemmer.


§ 6.
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2.
Der afholdes generalforsamling én gang om året. Medlemmerne indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel.

Stk. 3.
På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om selskabets virksomhed.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Valg af:

  • a) formand,
  • b) 4-6 øv­rige be­styrel­sesmed­lemmer,
  • c) 1 suppleant for hvert bestyrelsesmedlem (inkl. formand),
  • d) 2 revisorer,
  • e) 1 revisor­supple­ant.

5. Optagelse af nye medlemmer.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Fremtidigt virke.
8. Eventuelt.


Stk. 4.
Ved valg og afstemninger har videnskabelige medarbejdere ansat ved A-medlemsinstitutionerne hver én stemme.


Stk. 5.
I forbindelse med generalforsamlingen afholdes årsmøde med foredrag og drøftelse af aktuelle forsknings- og undervisningsmæssige problemer inden for samfundsvidenskaberne.

§ 7.
Selskabets bestyrelse konstituerer sig på sit første møde med kasserer og sekretær, samt efter behov med næstformand, webmaster m.v.


Stk. 2.
Selskabet tegnes af formanden eller kassereren.

§ 8.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme myndighed som generalforsamlingen.

Stk. 2.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst én A-medlemsinstitution eller mindst en fjerdedel af B-medlemmerne og enkeltmedlemmerne kræver det.

Stk. 3.
Reglerne i § 6 om indkaldelse, dagsorden og stemmeret finder tilsvarende anvendelse for ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 9.
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til 30. september.

§ 10.
Disse vedtægter kan ændres på en generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal, jf. § 6 stk. 2, være udsendt mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2.
Selskabets ophævelse kan kun besluttes, hvis det vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

Selskabets bestyrelse sammensættes af ansatte på A-medlemsinstitutioner.